Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε νέους από 14 ετών και πάνω. Στον κόσμο μας που αλλάζει με ταχύτητα, το πρόγραμμα την ISON Psychometrica είναι ο ασφαλής οδηγός για την εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξή τους, διότι φέρνει στην επιφάνεια τις πραγματικές δυνατότητες και τις κλίσεις τους.

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται σε 2 έως 4 συναντήσεις. Η συνολική διάρκεια των συναντήσεων είναι περίπου 6 ώρες. 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού:

Γνωριμία με το Πρόγραμμα & Προσωπική Συνέντευξη

Ο Σύμβουλος στην αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και την ξεχωριστή σημασία κάθε επιμέρους εξέτασης.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων & τεστ

Η συμπλήρωση τεστ και ερωτηματολογίων αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο πρώτο μέρος χορηγούνται εισαγωγικά ερωτηματολόγια, που αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το ‘ιστορικό’ του νέου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιμήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του. Στη συνέχεια συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire που διερευνά τις στάσεις και τις συμπεριφορές του νέου.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την συμπλήρωση των 10 σταθμισμένων τεστ Classic Abilities Battery. Είναι μια συστοιχία από τεστ που εξετάζουν τις ικανότητες και έμφυτες κλίσεις του νέου, που είναι απαραίτητες σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Στο τρίτο μέρος ο συμμετέχων συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey, που βασίζεται σε περιγραφές επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια  ο Σύμβουλος διερευνά μαζί με τον ενδιαφερόμενο τις ιδέες και τις απόψεις του.

Αξιολόγηση-Επεξεργασία ευρημάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα δεδομένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηματολόγια και από την προσωπική συνέντευξη. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούμενη διαδικασία, συντάσσεται μια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζουν.

Καταληκτική Συνάντηση & Συζήτηση, Παράδοση Αναλυτικής Έκθεσης  Αποτελεσμάτων

Το παιδί (και οι γονείς αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν μια προσωπική συνεδρία με τον Σύμβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια του Προγράμματος.


Ο Σύμβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του νέου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων του προγράμματος.
Η συζήτηση καταλήγει στις επαγγελματικές προτιμήσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό όλων των δεδομένων και στη συνέχεια ο Σύμβουλος προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα προτεινόμενα επαγγέλματα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντεβού τηλεφωνήστε στο  210 6464711